Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de overeenkomst tot lastgeving en huur van diensten tussen YOUR-TICKETS BV en de EVENTORGANISATOR
Artikel 1: Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes, aanbiedingen of bestellingen bij en/of via het online platform van, evenals op alle overeenkomsten tussen organisatoren van een evenement met, YOUR-TICKETS BV, met zetel te 9880 AALTER, Weibroekkouter 6, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0775.913.589 (RPR Gent, afdeling Gent). Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de overige partijen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voorstellen, offertes of aanbiedingen van YOUR-TICKETS zijn vrijblijvend en blijven hoogstens 15 dagen geldig. Door ondertekening van een voorstel of het aanmaken van een account op de website van YOUR-TICKETS verbindt de organisator zich definitief t.a.v. YOUR-TICKETS.
Artikel 2: Definities
 1. Hiernavolgend zal onder de “overeenkomst” begrepen worden: de lastgevingsovereenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, tussen de organisator en YOUR-TICKETS.
 2. Hiernavolgend zal onder “organisator” begrepen worden: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het platform van YOUR-TICKETS zijn/haar diensten aanbiedt en waarvoor YOUR-TICKETS instaat voor de verkoop van toegangstickets.
 3. Hiernavolgend zal onder “kopers” begrepen worden: de personen die een ticket kopen via https://your-tickets.be voor een evenement dat de organisator organiseert en waarvoor YOUR-TICKETS de ticketverkoop regelt.
 4. Hiernavolgend zal onder “bezoekers” begrepen worden: de personen die effectief tot het terrein van het evenement toegang hebben gekregen door de afgifte van het ticket.
 5. Hiernavolgend zal onder “het evenement” begrepen worden: de dienst of diensten die door of namens de organisator aangeboden worden via het platform van YOUR-TICKETS en waar YOUR-TICKETS de ticketverkoop van regelt. Onder deze diensten kunnen niet limitatief begrepen worden: publieke of besloten gebeurtenissen zoals, fuiven, concerten, shows, sportevenementen of voorstellingen.
 6. Hiernavolgend zal onder “overmacht” begrepen worden: de ontoerekenbare en absolute onmogelijkheid tot uitvoering van de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst. Overmacht kan zich voordoen in geval van annulering, verplaatsing op vlak van locatie, bij een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement etc. Een niet-limitatieve lijst van wat onder overmacht kan worden begrepen is terrorisme(dreiging), oorlog, sabotage, niet aangekondigde of onverwachte stakingen, noodweer, overstromingen, epidemieën, politiële en/of administratieve bevelen. Loutere moeilijkheden in de uitvoering van de overeenkomst, zoals o.a. mindere weersomstandigheden, een niet-aanzienlijke wijziging van de artiesten, etc. worden niet beschouwd als overmacht.
Artikel 3: De totstandkoming van de overeenkomst
 1. YOUR-TICKETS wordt door het sluiten van de overeenkomst lasthebber van de organisator en zal dus in naam en voor rekening van de organisator overgaan tot de verkoop van tickets voor het door de organisator georganiseerde evenement.
 2. YOUR-TICKETS treedt namens de organisator op als tussenpersoon bij de totstandkoming van eventuele koopovereenkomsten gesloten met de potentiële kopers van een ticket, maar is geenszins partij bij deze tot stand gekomen overeenkomsten. Door een evenement aan te maken op de website van YOUR-TICKETS aanvaardt de organisator dat tussen hem en de kopers een contractuele relatie ontstaat en dat YOUR-TICKETS op geen enkel moment tussenkomt in de contractuele verhoudingen.
Artikel 4: De informatieverplichtingen voor de start van de verkoop
 1. De organisator verbindt zich ertoe om alle belangrijke evenementgegevens voor de start van de verkoop op YOUR-TICKETS platform aan te brengen bij de aanmaak van een nieuw evenement. Deze van belang zijnde gegevens omvatten minstens: de plaats van het evenement, de datum van het evenement, de prijs voor een toegangsticket tot het evenement, de toegangsvoorwaarden tot het evenement (zoals een eventuele minimum leeftijdsgrens), de eventuele artiesten die komen optreden op het evenement en de officiële naam van het evenement.
 2. Indien er een minimum leeftijdsvereiste is om toegang te krijgen tot het evenement dient de organisator dit altijd in de beschrijving van haar evenement te plaatsen op de eventpagina van https://www.your-tickets.be. YOUR-TICKETS is in geen geval aansprakelijk voor het feit dat er aan minderjarigen al dan niet toegang werden verleend tot het evenement. De uiteindelijke controle van de leeftijd van de bezoekers ligt bij de organisator, aangezien YOUR-TICKETS louter de ticketverkoop faciliteert en geenszins aanwezig is ter plaatse.
 3. YOUR-TICKETS behoudt het recht om de vorm van het ticket te bepalen en de verkochte tickets gedeeltelijk op te vullen met informatie naar haar keuze. Een niet-limitatieve opsomming van mogelijke gegevens die YOUR-TICKETS zelf op het ticket kan zetten, houden in: sponsors, afbeeldingen en andere beschrijvingen van het evenement. YOUR-TICKETS verbindt zich ertoe om geen extra info op de verkochte tickets te plaatsen die de reputatie van de organisator of het evenement kunnen schaden.
 4. De organisator dient daarnaast ook voor de start van de verkoop aan YOUR-TICKETS meedelen hoeveel tickets er aangeboden zullen worden. Indien de organisator nalaat een dergelijk maximum mee te delen wordt vermoed dat YOUR-TICKETS zonder enige beperkingen in hoeveelheid, tickets mag verkopen.
 5. De organisator behoudt het recht om de toegangsprijs tot zijn evenement te bepalen. Deze prijs kan door de organisator gewijzigd worden tijdens de verkoop. Deze wijziging mag echter geen onrechtmatige prijsdiscriminatie inhouden. Er zal een verschil naar tijdstip of naar type ticket dienen te zijn zoals in het geval van voorverkoop of het aanbieden van een andere formule. Deze wijziging van de prijs heeft geen effect op reeds verkochte tickets, enkel op de tickets die zullen verkocht worden na de prijswijziging.
Artikel 5: De informatieverplichtingen na de start van de verkoop
 1. De organisator heeft de verplichting YOUR-TICKETS zo snel mogelijk te verwittigen bij annulering van het evenement in geval de ticketverkoop al gestart is.
 2. De organisator verwittigt YOUR-TICKETS onverwijld in volgende gevallen: bij iedere wijziging op vlak van locatie, tijdstip van de start van het evenement en wijziging van de artiesten, indien de ticketverkoop al gestart is.
 3. De organisator verwittigt YOUR-TICKETS zo snel mogelijk, indien zij de beschikbaarheid van de plaatsen die zouden worden verkocht via YOUR-TICKETS niet kan garanderen. Dit wil zeggen indien de organisator die uitvoering van de titels die recht geven op dienstverlening niet kan verzekeren.
 4. YOUR-TICKETS zal in geen geval betalingen in cash van potentiële kopers aanvaarden. Alle transacties gebeuren via bijvoorbeeld bancontact als betaalmethode, dit om misbruiken te voorkomen. Indien YOUR-TICKETS een verdachte transactie heeft vastgesteld, stelt zij de organisator en haar financiële instelling hiervan onverwijld in kennis.
Artikel 6: Betaling en prijs
 1. De tarieven die bij het aanmaken van een evenement op de website van YOUR-TICKETS werden weergegeven, zijn bindend t.a.v. de organisator. De tarieven zijn vastgesteld per ticket & inclusief het wettelijk vastgestelde btw-tarief. Het is de organisator helemaal vrij om de servicekosten door te rekenen aan de bezoeker of zelf te dragen.
 2. Na afloop van de ticketverkoop zal door YOUR-TICKETS zo spoedig mogelijk een verkoopbalans worden opgesteld. Hierin wordt het aantal verkochte tickets en de daarbij horende prijs weergegeven, net als de bijhorende servicekosten. Deze zal via het YOUR-TICKETS platform zo spoedig mogelijk aan de organisator ter beschikking worden gesteld. De ‘factuur’ die YOUR-TICKETS aan de organisator doorstuurt is louter informatief.
 3. Na afloop van de ticketverkoop zal YOUR-TICKETS binnen de zeven werkdagen de ontvangen gelden doorstorten naar de organisator, verminderd met het aan YOUR-TICKETS verschuldigde bedrag, mits alle facturatiegegevens voorhanden zijn. Indien de nodige facturatiegegevens niet ter beschikking zijn gesteld van YOUR-TICKETS, kan deze termijn overschreden worden.
 4. YOUR-TICKETS staat niet in voor eventuele fouten in de facturatiegegevens die via het beheerderspaneel worden verstrekt door de organisator. De betaling aan het ingevoerde rekeningnummer gebeurt steeds bevrijdend in hoofde van YOUR-TICKETS.
 5. De door YOUR-TICKETS opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van aanvaarding van het voorstel geldende tarieven, indexen, lonen, belastingen etc.
 6. Prijzen bepaald op basis van door de organisator verstrekte foute of onvolledige informatie zijn voor herziening vatbaar.
Artikel 7: Toegang en controle
 1. De organisator staat met haar eigen personeelsleden en medewerkers in voor de validatie van de tickets bij toegang tot het evenement.
 2. De validatie van de tickets bij toegang tot het evenement gebeurt aan de hand van een gratis applicatie, aangeboden door YOUR TICKETS via de Apple Store en de Google Play Store. Hiervoor is een werkende internetverbinding (via wifi of mobiele data) vereist.
 3. Indien de internetverbinding gebrekkig mocht zijn, al dan niet door het toedoen van de organisator, kunnen zij bij YOUR-TICKETS een lijst opvragen van de kopers die hun toegangstickets al betaald hebben. Deze lijst kan ten allen tijde autonoom via het YOUR-TICKETS platform verkregen worden.
Artikel 8: Wijziging of annulering van het evenement
 1. De organisator zal in geval van annulering na de start van de verkoop gehouden zijn de verschuldigde servicekosten (ten belope van het aantal reeds verkochte tickets) en de kosten verbonden aan de restitutie (€0,30 excl. BTW per terugbetaald ticket) aan YOUR-TICKETS te betalen. Deze schadevergoeding stemt overeen met het op het moment van de contractsluiting voorzienbare schade.
 2. YOUR-TICKETS zal evenzeer gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de prijs van de tickets, vermenigvuldigd met het aantal klachten dat YOUR-TICKETS van kopers ontvangt, ter compensatie van de geleden imagoschade. Indien een koper meerdere klachten stuurt, zal dit berekend worden als één klacht.
Artikel 9: De aansprakelijkheid
 1. In het geval van overmacht kan de organisator zich bevrijden van zijn verbintenissen, maar zal deze wel gehouden zijn tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 200,00 EUR ten gunste van YOUR-TICKETS.
 2. De organisator is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de plaatsen die zullen worden verkocht via YOUR-TICKETS. Wanneer de organisator niet in staat is om aan YOUR-TICKETS de titels die recht geven op een dienstverlening te verschaffen, dan draagt de organisator de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van de kopers en ten opzichte van alle andere derden. De organisator zal eveneens verantwoordelijk zijn voor de vergoeding ten aanzien van YOUR-TICKETS. Deze vergoeding komt neer op de servicekosten van het aantal verkochte tickets waarvoor geen titel bestond.
 3. YOUR-TICKETS zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de annulering van het evenement, voor verplaatsing op vlak van locatie, voor een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement en dit t.a.v. welke partij ook.
 4. YOUR-TICKETS treedt op als lasthebber en kan dus niet aangesproken worden door de kopers omwille van annulering of wijzigingen aan het evenement. De organisator verzekert daarvoor borg te staan en YOUR- TICKETS voor zoveel als nodig te zullen vrijwaren.
 5. YOUR-TICKETS heeft een middelenverbintenis t.a.v. de organisator om de verkoop van de aan hen verleende toegangskaarten te faciliteren via hun website. YOUR-TICKETS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat niet al de mogelijk te verkopen kaarten verkocht zijn.
 6. YOUR-TICKETS is niet aansprakelijk voor een tijdelijke storing van het online-platform. Naargelang de omstandigheden kan er eventueel een korting verleend worden op de door de organisator verschuldigde servicekosten. Indien de technische storing van die aard is dat de tickets van de bezoekers niet gevalideerd kunnen worden en YOUR-TICKETS op geen enkele andere manier in de validatie kan voorzien (bv; door het aanbieden van een lijst met kopers die hun tickets al dan niet betaald hebben), zullen geen servicekosten verschuldigd zijn.
 7. Indien de organisator op een of andere wijze misbruik maakt van het platform van YOUR-TICKETS zal YOUR-TICKETS dit onverwijld melden aan de bevoegde instanties. Naast de geldende wettelijke sancties zal de organisator bovenop de verschuldigde servicekosten aan YOUR-TICKETS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 500,00 EUR. Tevens wordt ten gevolge van dit misbruik een schadevergoeding gelegd op de organisator ten belope van de imagoschade zoals geregeld bij artikel 9. De misbruiken vermeld in dit artikel omvatten niet limitatief; het inkopen van de eigen tickets, een fictief persoon tickets laten inkopen, en allerhande andere witwaspraktijken.
 8. Indien verdachte transacties worden vastgesteld die kennelijk wijzen op het witwassen van gelden, dan zal YOUR-TICKETS de verdere verkoop blokkeren en worden alle toegangstickets die gekocht werden via deze verdachte transactie gedeactiveerd.
 9. De vergoeding door YOUR-TICKETS van alle indirecte, afgeleide en/of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot financiële en/of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van de verhoopte winst, kapitaal, cliënteel, e.d., alle vorderingen door een derde ingesteld tegen de organisator, wordt eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10: Einde van de overeenkomst
 1. De lastgevingsovereenkomst neemt een einde op het moment van de sluiting van de online-verkoop van de tickets voor het door de organisator georganiseerde evenement. Hierna zal door YOUR- TICKETS een factuur worden opgesteld en ter beschikking worden gesteld aan de organisator. De organisator dient zijn verbintenis tot betaling na te komen.
 2. De organisator behoudt het recht om te allen tijde voor de start van de verkoop de overeenkomst op te zeggen. De organisator heeft in principe niet het recht deze overeenkomst op te zeggen na de start van de verkoop.
Artikel 11: Privacy en verwerking van persoonsgegevens
 1. YOUR-TICKETS verwerkt noodzakelijkerwijze de persoonsgegevens van de kopers met het oog op het uitvoeren van haar activiteiten. Dit gebeurt in opdracht van de organisator en verloopt volledig conform de General Data Protection Regulation (GDPR) en de eigen privacyverklaring van YOUR-TICKETS die voorafgaand ter beschikking is gesteld van de contractspartijen en die tevens online beschikbaar is via www.your-tickets.be. Zo YOUR-TICKETS enige schade zou oplopen ten gevolge van een inbreuk op de GDPR-regels, zal de organisator YOUR-TICKETS hiervoor vrijwaren.
 2. De organisator en YOUR-TICKETS kunnen de persoonsgegevens van de kopers gebruiken en met derde partijen delen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen de organisator en YOUR-TICKETS en de overeenkomst tussen de organisator en de kopers, waarbij YOUR-TICKETS de ticketverkoop faciliteert. Tevens kunnen zij ook bewaard en meegedeeld worden wanneer dit noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van YOUR-TICKETS en derden te vrijwaren, indien deze zwaarder wegen dan deze van de organisator. Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden.
 3. De persoonsgegevens die YOUR-TICKETS verwerkt om de organisator te kunnen identificeren zijn de volgende: e-mailadres, voornaam, achternaam, facturatiegegevens, btw-nummer en rekeningnummer.
 4. Al de persoonsgegevens van de organisator worden op een beveiligde wijze, via een beveiligde verbinding (SSL), opgeslagen op een cloud waar enkel YOUR-TICKETS toegang tot heeft. De persoonsgegevens van de organisator worden nooit met de potentiële kopers gedeeld. Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties zullen toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de organisator daar waar dit wettelijk verplicht is.
 5. Eventuele vragen en klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens worden schriftelijk behandeld.
Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten
 1. YOUR-TICKETS is gerechtigd afbeeldingen en ander grafisch materiaal van het evenement met het oog op publiciteit of reclame weer te geven op haar online platform. Hierdoor wordt geen inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten in hoofde van de organisator, aangezien zij geacht worden door de organisator ter beschikking te zijn gesteld.
 2. De organisator en YOUR-TICKETS zijn gerechtigd om (delen) van het evenement en de bezoekers op beeld- en geluidsdragers te doen vastleggen en dit materiaal na afloop van het evenement voor commerciële doeleinden te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken via haar platform.
 3. Organisatoren hebben de mogelijkheid een eigen persoonlijk account aan te maken op het YOUR- TICKETS platform, uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Een organisator kan op geen enkele wijze enig recht claimen op het platform, software, knowhow etc. van YOUR-TICKETS, anders dan een louter niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en gebruik van het YOUR-TICKETS platform.
 4. Organisatoren verklaren met de aanlevering aan YOUR-TICKETS van data geen rechten (met inbegrip van IPR) van derde partijen te schenden Bij inbreuk op deze bepaling zullen organisatoren YOUR- TICKETS vrijwaren voor elke schade die hieruit voortvloeit (o.m. schadevergoeding, intresten, kosten).
Artikel 13: exclusiviteit
 1. De organisator verbindt zich er niet toe om op vlak van haar ticketverkoop exclusief samen te werken met YOUR-TICKETS. Een combinatie van online tickets met fysieke tickets is toegestaan, alsook een gelijktijdige samenwerking met een andere provider van online ticketing services.
Artikel 14: Nietigheid
 1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.
 2. De nietige of niet-uitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een andere bepalingen/uitvoeringsmaatregel waarmee zoveel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van partijen wordt verwezenlijkt.
Artikel 15: Verzaking
 1. Het nalaten door YOUR-TICKETS van het uitoefenen van recht(en) houdt geen verzaking of verval in van dit recht en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van de YOUR-TICKETS uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
Artikel 16: toepasselijk recht en bevoegdheid
 1. Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. Alle geschillen ontstaande uit de interpretatie of uit de uitvoering van de overeenkomst, zullen onderworpen worden aan de exclusieve jurisdictie van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.
Algemene voorwaarden van de koopovereenkomst tussen YOUR-TICKETS BV en de KOPER van een toegangsticket
Artikel 1: Toepasselijkheid en bestelling
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes, aanbiedingen of bestellingen bij en/of via het online platform van, evenals op de verhouding tussen kopers van een ticket van een evenement met YOUR-TICKETS BV, met zetel te 9880 AALTER, Weibroekkouter 6, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0775.913.589 (RPR Gent, afdeling Gent). Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de overige partijen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voorstellen, offertes of aanbiedingen van YOUR-TICKETS zijn vrijblijvend en blijven hoogstens 15 dagen geldig. Door ondertekening van een voorstel of het aankopen van een ticket via de website van YOUR-TICKETS verbindt de koper zich definitief t.a.v. de organisator, zonder dat daardoor een contractuele verhouding ontstaan tussen de koper en YOUR-TICKETS.
Artikel 2: Definities
 1. Hiernavolgend zal onder de “overeenkomst” begrepen worden: de lastgevingsovereenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, tussen de organisator en de koper door het faciliteren van de ticketverkoop via YOUR-TICKETS.
 2. Hiernavolgend zal onder “organisator” begrepen worden: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het platform van YOUR-TICKETS zijn/haar diensten aanbiedt en waarvoor YOUR-TICKETS instaat voor de verkoop van toegangstickets of andere vouchers.
 3. Hiernavolgend zal onder “kopers” begrepen worden: de personen die een ticket kopen via https://www.your-tickets.be voor een evenement dat de organisator organiseert en waarvoor YOUR-TICKETS de ticketverkoop regelt.
 4. Hiernavolgend zal onder “bezoekers” begrepen worden: de personen die effectief tot het terrein van het evenement toegang hebben gekregen door de afgifte van het ticket.
 5. Hiernavolgend zal onder “het evenement” begrepen worden: de dienst of diensten die door of namens de organisator aangeboden worden via het platform van YOUR-TICKETS en waar YOUR-TICKETS de ticketverkoop van regelt. Onder deze diensten kunnen niet limitatief begrepen worden: publieke of besloten gebeurtenissen zoals, fuiven, concerten, shows, sportevenementen of voorstellingen.
 6. Hiernavolgend zal onder “bestelling” begrepen worden: een bestelling van één of meer tickets met gebruikmaking van het YOUR-TICKETS-platform.
 7. Hiernavolgend zal onder “tickets” begrepen worden: het toegangsbewijs die de bezoeker toegang tot het evenement verschaft en het onderwerp van de koopovereenkomst tussen de organisator en de koper/bezoeker vormt.
 8. Hiernavolgend zal onder “levering” begrepen worden: de wijze waarop het ticket ter beschikking wordt gesteld aan de koper. Dit gebeurt steeds op digitale wijze.
 9. Hiernavolgend zal onder “overmacht” begrepen worden: de ontoerekenbare en absolute onmogelijkheid tot uitvoering van de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst. Overmacht kan zich voordoen in geval van annulering, verplaatsing op vlak van locatie, bij een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement etc. Een niet-limitatieve lijst van wat onder overmacht kan worden begrepen is terrorisme(dreiging), oorlog, sabotage, niet aangekondigde of onverwachte stakingen, noodweer, overstromingen, epidemieën, politiële en/of administratieve bevelen. Loutere moeilijkheden in de uitvoering van de overeenkomst, zoals o.a. mindere weersomstandigheden, een niet-aanzienlijke wijziging van de artiesten, het ontbreken van een goede internetverbinding etc. worden niet beschouwd als overmacht.
Artikel 3: De totstandkoming van de overeenkomst
 1. YOUR-TICKETS treedt namens de organisator op als tussenpersoon bij de totstandkoming van eventuele koopovereenkomsten gesloten met de potentiële kopers van een ticket, maar is geenszins partij bij deze tot stand gekomen overeenkomsten. Door een ticket aan te kopen op de website van YOUR-TICKETS aanvaardt de koper dat tussen hem en de organisator een contractuele relatie ontstaat en dat YOUR-TICKETS op geen enkel moment tussenkomt in de contractuele verhoudingen. YOUR-TICKERS vervult derhalve een loutere rol als tussenpersoon voor het faciliteren van de ticketverkoop.
 2. De koper gaat door het plaatsen van een bestelling onvoorwaardelijk akkoord met een betalingsverplichting aan YOUR-TICKETS, die als tussenpersoon van de verkopende partij optreedt, gelden verzamelt en uitbetaalt aan de organisator. De overeenkomst tussen de koper en de organisator komt definitief tot stand van zodra YOUR-TICKETS de (autorisatie van) de betaling door de koper heeft ontvangen en verwerkt.
 3. De te betalen prijs van het toegangsbewijs is inclusief het wettelijke btw-tarief, zoals vastgesteld op het moment van de verkoop. Het herroepingsrecht is op grond van artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat de koper geen bedenktijd van 14 dagen toekomt om de bestelling kosteloos te annuleren.
 4. De koper dient steeds rekening te houden met zijn onderzoeksplicht, met name het controleren op de juistheid van de ontvangen tickets. Indien er sprake is van een foutieve (non-conforme) levering, dan ontvangt de koper op eerste schriftelijk verzoek en zonder bijkomende kosten de aangepaste tickets, op voorwaarde dat de koper de reeds geleverde producten aan de organisator terugbezorgt en fouten in het product aan de organisator meldt.
Artikel 4: Betaling en prijs
 1. De tarieven die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website van YOUR-TICKETS werden weergegeven, zijn bindend t.a.v. de organisator en de koper. De tarieven zijn vastgesteld per ticket & inclusief het wettelijk vastgestelde btw- tarief.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt de koper zich tot de betaling van het corresponderende totaalbedrag aan YOUR-TICKETS (aankoopprijs ticket en eventuele service-kosten), die deze betalingen namens de organisator inzamelt. De koper ontvangt vervolgens een bevestiging van bestelling zodra de transactie correct heeft plaatsgevonden. Er is pas sprake van een voltooide bestelling of van een koop van zodra de koper de tickets heeft ontvangen. Tot dit moment van ontvangst kan de koper geen rechten ontlenen en/of levering afdwingen.
 3. De koper verbindt zich ertoe om bij de bestelling van tickets diens correcte en volledige persoonsgegevens in het desbetreffende identificatieformulier op het YOUR-TICKETS-platform in te vullen. YOUR-TICKETS behoudt zich het recht voor om bij een vermoeden van fraude, de bestelling te weigeren of te annuleren en is geenszins aansprakelijk indien de informatie die door de koper aan YOUR-TICKETS werd bezorgd foutief blijkt te zijn.
 4. De levering van de bestelling vindt steeds digitaal plaats. De koper zal op het door hem/haar opgegeven e-mailadres ontvangen: bevestiging van de bestelling, bevestiging van de betaling en de aangekochte toegangsbewijzen en/of -tickets.
Artikel 5: Toegang en controle
 1. De organisator kan de houder van een ticket (de met de bezoeker gelijkgestelde personen) verplichten aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden te voldoen. Deze leeftijdsvoorwaarde geschiedt op het loutere initiatief en aansprakelijkheid van de organisator en wordt door YOUR-TICKETS op geen enkele wijze beoordeeld.
Artikel 6: Wijziging of annulering van het evenement
 1. Gekochte tickets worden in beginsel niet teruggenomen door YOUR-TICKETS, noch door de organisator en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in dit artikel anders wordt bepaald.
 2. Door omstandigheden kan de organisator besluiten het evenement te annuleren of te wijzigen. In het geval dat het evenement geannuleerd wordt, zal de organisator de koper actief en spontaan informeren over de wijze waarop de aanvraag tot restitutie kan worden ingediend.
 3. YOUR-TICKETS zal pas overgaan tot restitutie na de inlevering van het ticket die alle noodzakelijke informatie bevat en dient als bewijsstuk. De restitutie vindt, behoudens overmacht, plaats binnen de veertien kalenderdagen na de officiële aankondiging inzake de annulering of de wijziging uitgaande van de organisatie of YOUR-TICKETS. De organisator en YOUR-TICKETS behouden het recht om een aanvraag tot restitutie af te wijzen indien de KOPER de noodzakelijke informatie niet, of later dan 14 dagen na de verwittiging, verschaft.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. De organisator van het evenement geldt als de verkopende partij. YOUR-TICKETS treedt slechts op als tussenpersoon van de organisator. Dit betekent dat de producten in opdracht en voor rekening van de organisator via het online platform van YOUR-TICKETS worden aangeboden. YOUR-TICKETS is als zodanig geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt en is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de (artistieke kwaliteit van) geleverde producten en/of diensten of de wijze waarop de organisator uitvoering geeft aan zijn verplichtingen jegens de KOPERS en bezoekers.
 2. YOUR-TICKETS is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van tickets door de koper voor zover YOUR-TICKETS hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Vanaf het moment dat het ticket aan de klant op een duurzame drager ter beschikking is gesteld, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik op de koper.
 3. YOUR-TICKETS zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de annulering van het evenement, voor verplaatsing op vlak van locatie, voor een aanzienlijke wijziging van het tijdstip van de start van het evenement en dit t.a.v. welke partij ook, hetgeen uitdrukkelijk door de koper wordt aanvaard. YOUR-TICKETS treedt op als lasthebber en kan dus niet aangesproken worden door de kopers omwille van annulering of wijzigingen aan het evenement.
 4. YOUR-TICKETS is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) storing van het online-platform.
 5. Indien de koper op een of andere wijze misbruik maakt van het platform van YOUR-TICKETS zal YOUR-TICKETS dit onverwijld melden aan de bevoegde instanties. Indien er verdachte transacties worden vastgesteld die kennelijk wijzen op het witwassen van gelden, dan zal YOUR-TICKETS de verdere verkoop blokkeren en worden alle toegangstickets die gekocht werden via deze verdachte transactie gedeactiveerd.
 6. De vergoeding door YOUR-TICKETS van alle indirecte, afgeleide en/of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot financiële en/of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van de verhoopte winst, kapitaal, cliënteel, e.d., alle vorderingen door een derde ingesteld tegen de organisator, wordt eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 8: Privacy en verwerking van persoonsgegevens
 1. YOUR-TICKETS verwerkt noodzakelijkerwijze de persoonsgegevens van de kopers met het oog op het uitvoeren van haar activiteiten. Dit gebeurt in opdracht van de organisator en verloopt volledig conform de General Data Protection Regulation (GDPR) en de eigen privacyverklaring van YOUR-TICKETS die voorafgaand ter beschikking is gesteld van de betrokken partijen en die tevens online beschikbaar is via www.your-tickets.be. Kopers geven YOUR-TICKETS expliciete en uitdrukkelijke goedkeuring om de door henzelf opgegeven persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van de bestelling en bevestigen dat dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de bestelling.
 2. De organisator en YOUR-TICKETS kunnen de persoonsgegevens van de kopers gebruiken en met derde partijen delen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen de organisator en YOUR-TICKETS en de overeenkomst tussen de organisator en de kopers, waarbij YOUR-TICKETS de ticketverkoop faciliteert. Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden.
 3. De persoonsgegevens die YOUR-TICKETS verwerkt om de organisator te kunnen identificeren zijn de volgende: e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum, facturatiegegevens, btw-nummer en rekeningnummer.
 4. Eventuele vragen & klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens worden schriftelijk behandeld.
Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
 1. De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers en andere door de organisator of YOUR-TICKETS geproduceerd materiaal over te nemen en (commercieel) te verspreiden dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op de rechten van intellectuele eigendom, zoals onder meer het merkenrecht en auteursrechten toebehorend aan de organisator of YOUR-TICKETS.
 2. YOUR-TICKETS is gerechtigd om na afloop van het evenement beeld- en geluidsdragers waarop de bezoekers staan voor commerciële doeleinden te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken. Door aanwezig te zijn op het evenement heeft de bezoeker afstand gedaan van zijn portretrecht.
Artikel 10: Derden
 1. Kopers die bestellingen plaatsen voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maken zich sterk voor deze derden overeenkomstig de relevante Belgische wettelijke bepalingen. In dit geval blijven zulke kopers hoofdelijk en solidair verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede uitvoering tegenover YOUR-TICKETS en is de betrokken koper hoofdelijk en solidair gehouden tot de betaling van de overeengekomen prijs, vergoedingen, kosten e.d., en alle schade voortspruitend uit de bestelling.
Artikel 11: Nietigheid
 1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.
 2. De nietige of niet-uitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een andere bepalingen/uitvoeringsmaatregel waarmee zoveel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van partijen wordt verwezenlijkt.
Artikel 12: Verzaking
 1. Het nalaten door YOUR-TICKETS van het uitoefenen van recht(en) houdt geen verzaking of verval in van dit recht en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van de YOUR-TICKETS uit hoofde van deze algemene voorwaarden.
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegdheid
 1. Elk dispuut resulterende uit deze algemene voorwaarden is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. Alle geschillen ontstaande uit de interpretatie of uit de uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen onderworpen worden aan de exclusieve jurisdictie van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.